Home Plant List

Mentzelia albicaulis

whitestem blazingstar (Mentzelia albicaulis)Mentzelia albicaulis
Common Names whitestem blazingstar
Flower Color Yellow
Plant Type Forb
Native Yes

whitestem blazingstar (Mentzelia albicaulis) whitestem blazingstar (Mentzelia albicaulis)

whitestem blazingstar