Home Plant List

Krascheninnikovia lanata

Winterfat (Krascheninnikovia lanata)Krascheninnikovia lanata
Common Names white sage, winterfat
Family Goosefoot
Flower Color White
Plant Type Shrub
Native Yes
Weed No

Winterfat (Krascheninnikovia lanata)

winterfat, white sage